Algemene voorwaarden Vendit Connect

Web Whales V.O.F.

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

 1. Artikel 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   Account: Het account van de Klant in de Koppeling;
   AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;
   Betrokkene: De geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon waarop de verwerking van Persoonsgegevens betrekking heeft;
   Beveiligingsincident: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens;
   E-commerce Systeem: Het e-commerce systeem WooCommerce of Shopify waarvan de Klant of zijn afnemer voor zijn Webshop gebruik van maakt;
   Extra Functionaliteiten: De extra functionaliteiten die Web Whales in opdracht van de Klant ontwikkelt en toevoegt aan de Koppeling;
   Intellectuele Eigendomsrechten: Alle rechten met betrekking tot intellectuele eigendom en daarmee samenhangende rechten, zoals merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en octrooirecht;
   Kassasysteem: Het kassasysteem genaamd “Vendit” van het bedrijf Vendit;
   Klant: De rechtspersoon, de organisatie of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met Web Whales een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;
   Koppeling: De door Web Whales ontwikkelde online koppeling (inclusief updates en, voor zover van toepassing, Extra Functionaliteiten) genaamd “Vendit Connect” voor o.a. het koppelen van het Kassassysteem aan het E-commerce Systeem en het synchroniseren van data van deze systemen;
   Licentie: Het recht om gebruik te maken van de Koppeling;
   Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen voor het gebruik van de Koppeling dan wel voor Extra Functionaliteiten;
   Partijen: Web Whales en de Klant;
   Persoonsgegevens: Gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
   Schriftelijk: Schriftelijk, via de e-mail of middels een ander digitaal communicatiemiddel;
   Vendit: De leverancier van het kassasysteem zijnde Vendit B.V.;
   Webshop: De webshop van de Klant of van een afnemer van de Klant ten behoeve waarvan de Licentie wordt afgenomen;
   Website: De website waarop de Webshop beschikbaar wordt gesteld of zal worden gesteld;
   Web Whales: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Web Whales V.O.F. gevestigd aan Saturnusstraat 14 Unit 3.07 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 56549547;
   Werkzaamheden: Alle werkzaamheden die Web Whales voor de Klant uitvoert of heeft uitgevoerd, zoals, maar niet beperkt tot, implementatie van de Koppeling, support werkzaamheden ten aanzien van de Koppeling en het ontwikkelen van Extra Functionaliteiten.
  2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.
 2. Artikel 2. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, op de Licentie en op alle overige rechtshandelingen tussen Partijen die verband houden met de Koppeling.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan door Web Whales derden worden betrokken.
  3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts Schriftelijk worden overeengekomen.
  4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Indien, in afwijking van het gestelde in artikel 2.4, op de Overeenkomst tevens de inkoop- of andere voorwaarden van de Klant van toepassing zijn en in de inkoop- of andere voorwaarden van de Klant en in deze algemene voorwaarden van Web Whales een afwijkende of tegenstrijdige bepaling staat, dan prevaleert de bepaling opgenomen in deze algemene voorwaarden van Web Whales.
  6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Web Whales vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  7. Indien Web Whales niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Web Whales het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  8. Web Whales heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaren. De Klant wordt Schriftelijk minimaal 1 maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding. Indien de Klant zich niet kan vinden in de nieuwe algemene voorwaarden, dan kan de Klant de Overeenkomst opzeggen.
  9. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de afname van het Kassasysteem of het E-commerce Systeem. Het Kassasysteem en het E-commerce Systeem worden niet door Web Whales beschikbaar gesteld, maar door Vendit (Kassasysteem) resp. WooCommerce of Shopify (E-commerce Systeem). Deze leveranciers/systemen kunnen beschikken over eigen (algemene)voorwaarden.
 3. Artikel 3. Aanbod
  1. Ieder aanbod en alle offertes van Web Whales zijn vrijblijvend.
  2. Indien de Klant de offerte na de geldigheidsduur accepteert, dan is het mogelijk dat Web Whales deze acceptatie niet aanvaardt en een nieuwe offerte naar de Klant stuurt.
  3. Web Whales kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  4. Vermelde prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
  5. Vermelde prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief btw.
 4. Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Partijen de SaaS-overeenkomst (digitaal) hebben ondertekend dan wel dat de Klant op enige andere wijze, bijvoorbeeld mondeling, uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Web Whales.
 5. Artikel 5. Looptijd en opzegging van de Licentie
  1. De Licentie wordt verleend voor onbepaalde tijd.
  2. Ieder der Partijen kan de Licentie te allen tijde opzeggen. Opzegging door de Klant dient Schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Indien Web Whales de Licentie opzegt, dan hanteert Web Whales een opzegtermijn van minimaal 4 maanden.
 6. Artikel 6. Account
  1. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van inloggegevens van zijn Account. Indien een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van de inloggegevens van de Klant en/of het Account, dan is Web Whales daarvoor niet aansprakelijk.
  2. Indien de Klant constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inloggegevens en/of van het Account, dan dient de Klant Web Whales daarvan onverwijld in kennis te stellen.
 7. Artikel 7. Uitvoering van de Overeenkomst
  1. Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden een termijn opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. De Klant dient zich te realiseren dat bij de uitvoering van de Werkzaamheden Web Whales o.a. afhankelijk is van medewerking van de Klant en van Vendit. Derhalve is het mogelijk dat een uitvoeringstermijn wordt overschreden zonder dat dit is toe te rekenen aan Web Whales. Overschrijding van een uitvoeringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft de Klant geen aanspraak op schadevergoeding.
  2. Indien voor de Werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen, dan worden, voor zover mogelijk, de specificaties van de Extra Functionaliteiten Schriftelijk vastgelegd. Deze vastlegging is een verantwoordelijkheid die bij beide Partijen rust. Derhalve dient de Klant ervoor zorg te dragen dat hij zijn wensen ten aanzien van de Extra Functionaliteiten duidelijk Schriftelijk aan Web Whales kenbaar maakt.
  3. Web Whales zal de Klant op verzoek op de hoogte stellen van de voortgang van de Werkzaamheden.
  4. Gedurende de Overeenkomst verzorgt Web Whales de updates en hosting van de Koppeling en verhelpt Web Whales bugs/storingen in de Koppeling. Indien de Koppeling bestaat uit Extra Functionaliteiten, dan worden de kosten voor het updaten van de Extra Functionaliteiten en voor het verhelpen van bugs/storingen in de Extra Functionaliteiten op basis van het uurtarief van Web Whales aan de Klant in rekening gebracht, zie ook artikel 10.3.
 8. Artikel 8. Tariefwijziging en extra kosten
  1. Web Whales heeft het recht zijn tarieven aan te passen en de aangepaste tarieven op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaren. De Klant wordt minimaal 1 maand van tevoren Schriftelijk van een dergelijke aanpassing en van de datum van inwerkingtreding in kennis gesteld.
  2. Indien de Klant wenst dat Web Whales werkzaamheden uitvoert die buiten de Overeenkomst vallen, zoals, maar niet beperkt tot, het uitvoeren van aanpassingen aan de Webshop of het importeren van data in het Kassasysteem, dan heeft Web Whales het recht daarvoor extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.
 9. Artikel 9. Verplichtingen van de Klant
  1. De Klant zal aan Web Whales alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige oplevering van de Werkzaamheden mogelijk te maken. In ieder geval zal de Klant zo spoedig mogelijk alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan Web Whales aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Klant redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de oplevering van de Werkzaamheden. Daarbij staat de Klant in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de door de Klant aan Web Whales verstrekte gegevens en informatie. Web Whales is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de door de Klant aangeleverde onjuiste, verouderde en/of onvolledige gegevens en informatie. Web Whales is gerechtigd de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten indien de ondersteuning en/of informatie niet tijdig door de Klant aangeleverd wordt. Web Whales is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de Klant door een dergelijke opschorting lijdt.
  2. Indien de Klant verhuist dan wel het factuuradres van de Klant wijzigt, dan dient de Klant dat Schriftelijk aan Web Whales mede te delen.
  3. Indien de Klant de Koppeling wenst te gebruiken voor zijn Shopify Webshop, dan is het de verantwoordelijkheid van de Klant bij Shopify het pakket af te nemen waarbij Web Whales toegang kan krijgen tot Persoonsgegevens.
  4. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het (laten) updaten van het Kassasysteem en van het E-commerce Systeem.
  5. De Klant is er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat de data en de datastructuur in het Kassasysteem correct en volledig is.
  6. Indien de Klant wijzigingen aanbrengt of door een derde laat aanbrengen aan de Website of aan de Webshop, dan is de Klant verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.
  7. De Klant vrijwaart Web Whales tegen aanspraken door derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met handelingen en gedragingen van de Klant (onder meer handelingen en gedragingen die in strijd zijn met het gestelde in deze algemene voorwaarden) en zijn data.
  8. Indien de Klant toerekenbaar niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet jegens Web Whales nakomt of onrechtmatig jegens Web Whales handelt, dan dient de Klant alle schade (daaronder tevens begrepen kosten, zoals de kosten voor een data recovery traject) te vergoeden die Web Whales daardoor lijdt of heeft geleden.
 10. Artikel 10. Extra Functionaliteiten
  1. Voor de Extra Functionaliteiten komen Partijen een vaste prijs overeen.
  2. Nadat de Extra Functionaliteiten gereed zijn, stelt Web Whales de Klant daarvan in kennis. In de vaste overeengekomen prijs zit inbegrepen het verhelpen van eventuele fouten/bugs in de Extra Functionaliteiten die binnen 30 dagen na de oplevering aan Web Whales kenbaar zijn gemaakt.
  3. Indien de Klant na de periode genoemd in artikel 10.2 updates wenst m.b.t. de Extra Functionaliteiten en/of een fout/storing/bug in de Extra Functionaliteiten verholpen wenst te hebben en/of support wenst omtrent de Extra Functionaliteiten, dan worden deze Werkzaamheden uitgevoerd op basis van het uurtarief van Web Whales.
  4. Indien de Klant de Overeenkomst voor het ontwikkelen van Extra Functionaliteiten beëindigt voordat de Extra Functionaliteiten zijn opgeleverd, dan worden alle reeds door Web Whales uitgevoerde Werkzaamheden aan de Klant in rekening gebracht.
 11. Artikel 11. Facturatie en betaling
  1. Facturatie voor de Licentie geschiedt maandelijks vooraf.
  2. Facturatie voor de Extra Functionaliteiten geschiedt na de oplevering, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. Web Whales stuurt de facturen via de e-mail.
  4. Indien Partijen een vaste prijs voor de Werkzaamheden zijn overeengekomen, dan kan Web Whales een aanbetaling van de Klant verlangen. De hoogte van de aanbetaling wordt voor of bij het tot stand komen van de Overeenkomst aan de Klant kenbaar gemaakt. Web Whales heeft het recht de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten totdat de aanbetaling is voldaan. Web Whales is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant door een dergelijke opschorting lijdt.
  5. Betaling van het gehele factuurbedrag dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen of vermeld op de factuur. De Klant kan daarnaast geen beroep doen op opschorting, verrekening of aftrek.
  6. Voor de hoogte van de door de Klant verschuldigde vergoeding en de daaruit voortvloeiende factuurbedragen zijn de gegevens uit de administratie van Web Whales leidend.
  7. Indien de Klant niet binnen de betalingstermijn betaalt, dan is de Klant in verzuim. Vanaf het moment van in verzuim treden, heeft Web Whales het recht rente aan de Klant in rekening te brengen van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend, of de geldende wettelijke rente voor handelstransacties indien die hoger mocht zijn dan voormeld percentage.
  8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Web Whales maakt om de vordering op de Klant te incasseren komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,-.
  9. Door de Klant gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de Klant een andere volgorde van toerekening aan.
  10. Klachten over een factuur dienen op straffe van verval van rechten binnen 14 dagen na de factuurdatum Schriftelijk ingediend te worden bij Web Whales. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  11. De Licentie wordt aan de Klant verleend onder de voorwaarde dat de Klant alle uit de tussen Partijen gesloten Overeenkomsten verschuldigde vergoedingen voor het verstrijken van het in artikel 11.5 omschreven betaaltermijn voldaan heeft.
 12. Artikel 12. Storingen, bugs & klachten
  1. Storingen, bugs of klachten in of over de Werkzaamheden of de Koppeling dienen door de Klant zo spoedig mogelijk na het zich voordoen van de omstandigheid waarop de storing, bug of klacht betrekking heeft, te worden gemeld aan Web Whales. Storingen, bugs of klachten kunnen op de volgende wijzen gemeld worden bij Web Whales:
  2. De Klant dient Web Whales de mogelijkheid te geven een storing, bug of klacht te onderzoeken en binnen een redelijke termijn herstelwerkzaamheden uit te voeren.
  3. Indien de Klant terecht een storing, bug of klacht heeft gemeld, dan is de verplichting van Web Whales beperkt tot het uitvoeren van herstelwerkzaamheden en/of het oplossing van de storing/bug.
  4. De aansprakelijkheid van Web Whales is te allen tijde beperkt tot hetgeen is opgenomen in artikel 13.
  5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 13. Artikel 13. Aansprakelijkheid en verjaring
  1. Web Whales kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
   • Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
   • Enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Klant te werk zijn gesteld.
  2. De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Web Whales is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De Klant vrijwaart Web Whales tegen alle aanspraken ter zake.
  3. Web Whales is niet verantwoordelijk voor de werking van het Kassasysteem of het E-commerce Systeem of voor overige (online) diensten, software, systemen, plug-ins, applicaties die de Klant van een derde partij afneemt. Indien de Klant schade lijdt door de hiervoor genoemde systemen, diensten of software van een derde partij, dan is Web Whales daarvoor niet aansprakelijk. Web Whales werkt in het kader van de Overeenkomst nauw samen met Vendit, maar dit betekent niet dat Web Whales op enige wijze verantwoordelijk kan worden gesteld voor de diensten van Vendit.
  4. Indien de Koppeling niet of niet meer naar behoren functioneert door de werking van, aanpassingen in of updates van een (online) dienst, software of systeem van een derde die al niet onderdeel zijn van de Koppeling, dan is Web Whales daarvoor niet aansprakelijk.
  5. Web Whales is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de Klant verband houdende met het (niet) functioneren van (internet)verbindingen van de Klant.
  6. Indien de Klant of een derde wijzigingen aanbrengt in de Website of de Webshop en dat gevolgen heeft voor de werking van de Koppeling, dan is Web Whales niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit.
  7. Web Whales is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door cybercriminaliteit, zoals, maar zeker niet beperkt tot, omzetverlies doordat de Website niet bereikbaar is of de Webshop niet of niet naar behoren functioneert.
  8. Web Whales garandeert niet dat de Koppeling te allen tijde beschikbaar is of zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. Indien de Koppeling tijdelijk niet of niet naar behoren functioneert, dan is Web Whales niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant daardoor lijdt, zoals, maar niet beperkt tot, arbeidstijd doordat automatische processen handmatig uitgevoerd dienen te worden en omzetverlies.
  9. De Klant is er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat de data in het Kassasysteem correct en volledig zijn. Web Whales is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat door de Koppeling data overschrijft waardoor data verloren gaan en/of content uit de Webshop wordt verwijderd en/of de online vindbaarheid van de Webshop wordt aangetast.
  10. Web Whales is niet aansprakelijk indien de Website na implementatie of door gebruik van de Koppeling minder snel wordt of tijdelijk niet bereikbaar is. Dit kan veroorzaakt worden door verschillende factoren die buiten de invloedssfeer van Web Whales liggen. Indien een vertraagde werking van de Website of het tijdelijk niet bereikbaar zijn van de Website veroorzaakt wordt door de Koppeling en Web Whales over voldoende informatie kan beschikken om vast te stellen waar het probleem zich voordoet, dan spant Web Whales zich in om het probleem zo snel mogelijk op te lossen, met dien verstande dat Web Whales niet aansprakelijk is voor enige schade die de Klant lijdt door de vertraagde werking van de Website of het niet bereikbaar zijn van de Website.
  11. Web Whales is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek (BW) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In het bijzonder is Web Whales niet aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van Vendit, de leverancier van het E-commerce Systeem en de hostingprovider van de Website.
  12. Iedere aansprakelijkheid van Web Whales voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vertragingsschade, bedrijfsstagnatie, bedrijfsschade, reputatieschade, dataverlies, arbeidskosten en opgelegde boetes en overige sancties.
  13. De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of anderszins is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Web Whales gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag exclusief btw dat de Klant op grond van de Overeenkomst verschuldigd is en ingeval de Overeenkomst een duurovereenkomst is, het bedrag exclusief btw van de verschuldigde vergoeding voor één maand, ongeacht het aantal gebeurtenissen en het aantal gesloten Overeenkomsten tussen Partijen.
  14. De Klant stemt ermee in dat gezien het feit er een groot verschil is of kan zijn tussen de schade die de Klant lijdt door het niet naar behoren functioneren van de Website, Webshop of Koppeling of door het niet bereikbaar zijn van de Website, en de vergoeding die de Klant verschuldigd is voor de Licentie de aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen in deze algemene voorwaarden redelijk zijn.
  15. De aansprakelijkheid van Web Whales ontstaat slechts indien de Klant Web Whales, tijdig en deugdelijk, Schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming en Web Whales ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Web Whales in staat is adequaat te reageren.
  16. Rechtsvorderingen vervallen na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment dat de Klant de rechtsvordering kan aanwenden.
  17. De Klant vrijwaart Web Whales voor vorderingen die derden tegen Web Whales instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Web Whales niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De Klant is gehouden Web Whales op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten en schades die voor Web Whales mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
 14. Artikel 14. Overmacht
  1. Web Whales is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de Overeenkomst indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Web Whales geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Web Whales niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt tevens verstaan: stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software en overige cybercriminaliteit, onlusten, natuurgeweld, terreur, mobilisatie, oorlog, in- en uitvoerbelemmeringen, stakingen (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), stagnatie in toelevering, brand, overstromingen, epidemieën, overheidsmaatregelen, wijzigingen in wet- en regelgeving.
  2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Web Whales of van een door Web Whales ingeschakelde derde partij
  3. Web Whales heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Web Whales zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 15. Artikel 15. Pauzeren van de synchronisatie van data
  1. Web Whales is bevoegd de synchronisatie van data te pauzeren indien:
   • Door het gebruik van de Koppeling door de Klant de server waarop de Koppeling draait dusdanig belast wordt dat andere gebruikers van de Koppeling daarvan last ondervinden;
   • De Koppeling vanuit het Kassasysteem met data wordt overspoeld doordat de Klant bijvoorbeeld consistent volledige exports aanlevert en/of afwijkt van de standaard exportinstellingen van het Kassasysteem en data daarmee veel vaker aanlevert;
   • De Klant extreem veel producten en/of afbeeldingen heeft waardoor de schijfruimte van de server waarop de Koppeling draait vol komt te zitten.
  2. Indien Web Whales de synchronisatie van data pauzeert, dan wordt de Klant daarvan onverwijld in kennis gesteld. Vervolgens wordt in overleg bekeken wat de oorzaak is van de overbelasting die ertoe heeft geleid dat Web Whales de synchronisatie van data op pauze zet. Indien blijkt dat het probleem van de overbelasting ligt bij de Website, het E-commerce Systeem of het Kassasysteem, dan rust de verantwoordelijkheid van het (laten) oplossen van dit probleem bij de Klant.
  3. Web Whales is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant door het pauzeren van de synchronisatie van data lijdt.
  4. Tijdens het pauzeren van de synchronisatie van data blijft de Klant de maandelijkse vergoeding voor de Licentie aan Web Whales verschuldigd.
 16. Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten
  1. De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Koppeling blijven eigendom van Web Whales. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor de Extra Functionaliteiten. Web Whales is bevoegd de Extra Functionaliteiten te gebruiken, te exploiteren en aan andere gebruikers van de Koppeling beschikbaar te stellen. Kenmerkend voor de Koppeling is periodieke betaling voor het gebruik van de Koppeling, het gebruik van dezelfde Koppeling door meerdere gebruikers en de relatief kleine hoeveelheid maatwerk aanpassingen.
  2. Bij verschil van mening tussen Partijen over Intellectuele Eigendomsrechten op (delen van) het ontwikkelde wordt er, behoudens tegenbewijs, van uitgegaan dat die rechten bij Web Whales berusten.
  3. De Klant dient de Intellectuele Eigendomsrechten van Web Whales te allen tijde te respecteren.
  4. Aan de Klant wordt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de Koppeling verleend.
  5. Indien de Klant in strijd handelt met de Intellectuele Eigendomsrechten van Web Whales, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade die Web Whales waardoor lijdt, waaronder omzetverlies.
 17. Artikel 17. Vervaltermijn
  1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Klant uit welke hoofde ook jegens Web Whales in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.
 18. Artikel 18. Persoonsgegevens
  1. Web Whales verwerkt Persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens kan de Klant het privacybeleid van Web Whales raadplegen, zie https://webwhales.nl/privacyverklaring/.
  2. De afspraken i.v.m. de verwerking van Persoonsgegevens door Web Whales in opdracht van de Klant zijn vastgelegd in hoofdstuk 2 van deze algemene voorwaarden.
 19. Artikel 19. Contractovername
  1. Indien Web Whales zijn onderneming (gedeeltelijk) overdraagt of zijn rechtsverhouding die voortvloeit uit de Overeenkomst overdraagt, dan verleent de Klant middels het aangaan van de Overeenkomst bij voorbaat toestemming voor de overname van de Overeenkomst door de partij die de onderneming (gedeeltelijk) van Web Whales overneemt resp. die de rechtsverhouding overneemt en is de Klant verplicht zijn medewerking aan deze contractovername te verlenen zoals volgt uit artikel 6:159 BW.
 20. Artikel 20. Overige
  1. Het is Web Whales toegestaan de (bedrijfs)naam, het logo en een algemene beschrijving van de Klant te gebruiken ten behoeve van de eigen promotie en/of publiciteit, zoals het plaatsen van de (bedrijfs)naam van de Klant op de website van Web Whales. Indien de Klant dit gebruik door Web Whales niet wenst, dan kan de Klant dit aangeven en zal Web Whales deze wens respecteren.
  2. Met Web Whales kan in de Nederlandse of de Engelse taal gecommuniceerd worden.
 21. Artikel 21. Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter
  1. Op deze algemene voorwaarden, op de Overeenkomst en op overige rechtshandelingen tussen Partijen is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  3. Alle geschillen tussen Partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Web Whales gevestigd is.
 22. HOOFDSTUK 2: VERWERKERSOVEREENKOMST

 23. Artikel 22. Algemeen, definities en doel van de verwerking
  1. De in deze algemene voorwaarden opgenomen woorden hebben, in welke vervoeging dan ook, de betekenis zoals bedoeld in de AVG.
  2. De Klant stelt het doel en de middelen vast van de verwerking van Persoonsgegevens. In het kader van de AVG wordt de Klant aangemerkt als “verwerkingsverantwoordelijke”. In het kader van de AVG wordt Web Whales aangemerkt als “verwerker”.
  3. Web Whales verbindt zich onder de voorwaarden van dit hoofdstuk in opdracht van de Klant Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Werkzaamheden die Web Whales voor de Klant zal uitvoeren en de Licentie die Web Whales aan de Klant verleent zoals Partijen zijn overeengekomen. De verwerking van Persoonsgegevens met behulp van de Koppeling door Web Whales vindt plaats ten behoeve van het ondersteunen van de Klant bij de offline verkoop en online verkoop van goederen en, meer specifiek, voor het koppelen van het Kassasysteem aan het E-commerce Systeem en het synchroniseren van data in deze systemen.
 24. Artikel 23. Soort Persoonsgegevens en categorieën van betrokkenen
  1. Web Whales verwerkt in opdracht van de Klant Persoonsgegevens van personen die een bestelling via de Webshop hebben geplaatst bij de Klant.
  2. Web Whales verwerkt in opdracht van de Klant de Persoonsgegevens die bij het plaatsen van een bestelling via de Webshop worden ingevuld door de afnemer van de Klant. Het gaat hierbij om:
   • Voornaam;
   • Achternaam;
   • Woonadres (inclusief postcode, plaats en land);
   • Factuuradres (inclusief postcode, plaats en land);
   • E-mailadres;
   • Telefoonnummer.
  3. Web Whales zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door de Klant is vastgesteld.
  4. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat het soort Persoonsgegevens dat Web Whales in opdracht van de Klant verwerkt en dat de categorieën van Betrokkenen en verwerkingsdoeleinden tussen Partijen middels een overeenkomst of overige rechtshandeling zijn vastgelegd, voor zover een en ander (nog) niet voldoende blijkt uit de aard of de inhoud van dit hoofdstuk van de algemene voorwaarden.
 25. Artikel 24. Verantwoordelijkheden van de Klant
  1. De Klant staat ervoor in dat:
   • De Klant een wettelijke grondslag heeft om de Persoonsgegevens te verwerken;
   • Ten aanzien van de Betrokkenen de verwerking behoorlijk en transparant is;
   • De inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de Persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden;
   • De Klant de Betrokkenen alle wettelijke verplichte informatie verstrekt omtrent het verwerken van Persoonsgegevens, bijvoorbeeld middels een duidelijk omschreven privacybeleid;
   • De Klant, indien de Klant daartoe ingevolge de AVG verplicht is, vanaf de inwerkingtreding van de AVG een register bijhoudt met de verwerkingsactiviteiten;
   • Persoonsgegevens niet langer worden opgeslagen door de Klant dan wettelijk is toegestaan.
  2. Indien de Klant middels de Koppeling bijzondere Persoonsgegevens verwerkt, dan garandeert de Klant dat hij van de Betrokkene, van wie hij de bijzondere Persoonsgegevens verwerkt, uitdrukkelijk toestemming heeft verkregen voor de verwerking van zijn bijzondere Persoonsgegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden of dat er sprake is van een wettelijke uitzondering waarbij het verwerken van bijzondere Persoonsgegevens is toegestaan.
  3. De Klant vrijwaart Web Whales voor aanspraken en claims die voortvloeien uit het niet nakomen van de bovengenoemde verplichtingen.
  4. Handelt de Klant in strijd met de AVG, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade die Web Whales daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan opgelegde boetes.
 26. Artikel 25. Verwerking
  1. Web Whales zal de Persoonsgegevens in het kader van en gedurende de Overeenkomst verwerken.
  2. De verwerking zal door Web Whales worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
  3. Ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens zal Web Whales zorgdragen voor de naleving van de AVG.
  4. Web Whales verwerkt Persoonsgegevens ten behoeve van de Klant, overeenkomstig diens Schriftelijke instructies en onder de verantwoordelijkheid van de Klant. Indien naar de mening van Web Whales een door de Klant gegeven instructie m.b.t. de verwerking van Persoonsgegevens een inbreuk oplevert op de AVG of overige wet- of regelgeving omtrent privacy, dan stelt Web Whales de Klant daarvan in kennis.
  5. Web Whales is niet verantwoordelijk voor de verzameling van de Persoonsgegevens door de Klant. Web Whales verwerkt de Persoonsgegevens enkel in het kader van de Licentie of in het kader van het uitvoeren van de Werkzaamheden en zal de Persoonsgegevens niet voor eigen (commerciële) doeleinden aanwenden.
  6. Web Whales heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens en neemt geen beslissingen over het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens. De zeggenschap over de Persoonsgegevens komt nimmer bij Web Whales te berusten. De Klant is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens. De Klant heeft en houdt volledige zeggenschap over de Persoonsgegevens.
  7. In het geval Web Whales Persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte, zullen deze slechts worden verwerkt in landen met een adequaat beschermingsregime die passende waarborgen bieden en waar Betrokkenen over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen beschikken.
  8. Web Whales zal de Klant onverwijld informeren indien een daartoe bevoegde (overheids)instantie een op de wet gebaseerd verzoek tot verstrekking van Persoonsgegevens heeft gedaan. Indien Web Whales op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens dient te verstrekken, verifieert Web Whales de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker en informeert hij onmiddellijk, zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking, de Klant ter zake.
  9. Web Whales verplicht zich tot geheimhouding van de Persoonsgegevens. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
   • Voor zover de Klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de Persoonsgegevens aan derden te verstrekken;
   • Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de Persoonsgegevens aan een derde te verstrekken;
   • Indien Persoonsgegevens worden verstrekt aan een derde zijnde een sub-verwerker, zie ook artikel 27.
 27. Artikel 26. Rechten van Betrokkenen en nakoming van de AVG
  1. In het geval dat een Betrokkene een verzoek omtrent inzage, correctie of verwijdering van Persoonsgegevens richt aan Web Whales, of enig ander recht wenst uit te oefenen, dan stelt Web Whales de Klant daarvan op de hoogte. De Klant dient het verzoek van de Betrokkene zelf in behandeling te nemen en is derhalve zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het op verzoek van de Betrokkene wissen, aanpassen of verstrekken van de Persoonsgegevens of het beëindigen of beperken van de verwerking van de Persoonsgegevens van de Betrokkene.
  2. Web Whales verleent de Klant volledige medewerking om te voldoen aan de verplichtingen die de Klant heeft op grond van de AVG, waaronder het verlenen van bijstand bij het vervullen door de Klant van zijn plichten indien een Betrokkene een recht uitoefent i.v.m. de Persoonsgegevens dat volgt uit de AVG en de plichten die de Klant heeft op grond van artikel 32 t/m 36 AVG.
 28. Artikel 27. Sub-verwerker
  1. Middels het aangaan van de Overeenkomst met Web Whales gaat de Klant ermee akkoord dat Web Whales een derde partij kan inschakelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst, deze derde partij in opdracht van Web Whales Persoonsgegevens verwerkt en deze derde partij derhalve dient te worden aangemerkt als een sub-verwerker, zoals een hostingbedrijf.
  2. Web Whales zal met zijn sub-verwerker een overeenkomst aangaan waarin de afspraken staan i.v.m. de verwerking van Persoonsgegevens door de sub-verwerker in opdracht van Web Whales of deze afspraken volgen uit een rechtshandeling tussen Web Whales en de sub-verwerker, zoals uit de (algemene) voorwaarden van de sub-verwerker.
 29. Artikel 28. Beveiligingsmaatregelen
  1. Web Whales neemt alle benodigde technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de Persoonsgegevens met zich meebrengen. De volgende beveiligingsmaatregelen worden o.a. genomen:
   • Persoonsgegevens worden bewaard totdat de Persoonsgegevens worden doorgestuurd naar het Kassasysteem, zie ook artikel 32.1;
   • Gebruikerswachtwoorden worden onomkeerbaar gehashed.
  2. De Klant heeft zich goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen die Web Whales heeft genomen en is van mening dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de Persoonsgegevens en de omvang, doeleinden en risico’s van de verwerking.
  3. Web Whales verstrekt de Klant alle informatie die voor de Klant nodig is om vast te stellen dat Web Whales zijn verplichtingen die volgen uit deze algemene voorwaarden nakomt. Web Whales handelt alle verzoeken om inlichtingen van de Klant met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens vlot en behoorlijk af.
  4. Indien in het kader van de verwerking van de Persoonsgegevens een gegevensbeschermingseffectbeoordeling noodzakelijk is, dan zal Web Whales daaraan zijn medewerking verlenen. De door Web Whales in het kader van deze medewerking gemaakte kosten komen voor rekening van de Klant, waaronder arbeidstijd op basis van het uurtarief van Web Whales.
 30. Artikel 29. Audit
  1. De Klant is gerechtigd om gedurende de Overeenkomst de overeengekomen beveiligingsmaatregelen door een onafhankelijke ICT-deskundige maximaal eenmaal per jaar te laten toetsen door middel van een audit. De Klant stelt Web Whales Schriftelijk minimaal 2 weken voorafgaand aan de audit ervan op de hoogte dat een audit uitgevoerd gaat worden en van de partij die de audit uitvoert. De onafhankelijke ICT-deskundige dient door de Klant middels een geheimhoudingsverklaring worden verplicht vertrouwelijke informatie en Persoonsgegevens waarvan hij tijdens de audit toegang tot krijgt geheim te houden. De uitkomst van de audit wordt alleen aan Partijen verstrekt en niet aan derden.
  2. De kosten voor de audit zijn voor rekening van de Klant, waaronder de kosten van de onafhankelijke ICT-deskundige en de uren die medewerkers van Web Whales maken in het kader van de audit. De uren van medewerkers van Web Whales worden gefactureerd op basis van het uurtarief van Web Whales.
  3. Web Whales garandeert zijn medewerking te verlenen aan de audit. De uitkomst van de audit wordt door Partijen besproken om te komen tot een eventueel verbeterplan als daar aanleiding toe zou zijn.
 31. Artikel 30. Beveiligingsincident
  1. Web Whales tracht er alles aan te doen dat binnen zijn macht ligt om Beveiligingsincidenten te voorkomen. Ondanks alle genomen beveiligingsmaatregelen kan Web Whales niet garanderen dat geen Beveiligingsincident zich voordoet.
  2. Indien zich een Beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij Persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte Persoonsgegevens, dan zal Web Whales de Klant daarvan zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 48 uur in kennis stellen. De Klant dient zelf te beoordelen of er sprake is van een dermate ernstig Beveiligingsincident dat melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens verplicht is en is zelf verantwoordelijk voor het tijdig melden van een ernstig Beveiligingsincident.
  3. Voordat de Klant de melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens verricht, zal de Klant de inhoud van de melding met Web Whales bespreken.
  4. Web Whales treft onverwijld nadat hij een Beveiligingsincident heeft ontdekt, alle redelijkerwijs te verlangen maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen voor de bescherming van de Persoonsgegevens.
  5. Indien er sprake is van een Beveiligingsincident dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de Betrokkenen, dan dienen de Betrokkenen daarvan op de hoogte te worden gesteld, tenzij er sprake is van een wettelijke uitzondering. De Klant is verantwoordelijk voor het beoordelen of er sprake is van een Beveiligingsincident zoals hierboven omschreven en voor het melden van een dergelijk Beveiligingsincident aan de Betrokkenen. Indien de Klant oordeelt dat tevens Betrokkenen geïnformeerd dienen te worden, dan zal de Klant de inhoud van die informatie met Web Whales bespreken. Indien Web Whales daartoe op basis van wet- of regelgeving verplicht is, zal hij zijn medewerking verlenen aan het informeren van de Betrokkenen. Web Whales heeft het recht de kosten van deze medewerking aan de Klant in rekening te brengen, waaronder de arbeidstijd op basis van het uurtarief van Web Whales.
  6. Web Whales verstrekt de Klant tijdig alle informatie omtrent het Beveiligingsincident waarom de Klant verzoekt of waarvan Web Whales weet of redelijkerwijs behoort te weten dat die informatie voor een correcte naleving van de voor de Klant als zodanig uit de AVG voortvloeiende verplichtingen ter zake van een Beveiligingsincident van belang is of kan zijn, zoals:
   • De aard van het Beveiligingsincident, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van Betrokkenen en, bij benadering, het aantal Betrokkenen;
   • De naam en de contactgegevens van de persoon waar meer informatie omtrent het Beveiligingsincident kan worden verkregen;
   • De waarschijnlijke gevolgen van het Beveiligingsincident;
   • De maatregelen die Web Whales heeft voorgesteld of genomen om het Beveiligingsincident aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.
  7. Het (bij)houden van een register van Beveiligingsincidenten is altijd een eigen verantwoordelijkheid van de Klant.
 32. Artikel 31. Medewerkers van Web Whales en ingeschakelde derden
  1. Een medewerker van Web Whales en een door Web Whales ingeschakelde derde heeft enkel toegang tot die Persoonsgegevens die voor de betreffende medewerker resp. derde strikt noodzakelijk zijn om de Overeenkomst uit te kunnen voeren.
  2. Web Whales legt de (geheimhoudings)plichten die hij ingevolge deze algemene voorwaarden en de AVG heeft op aan ingeschakelde derden.
 33. Artikel 32. Verwijderen van Persoonsgegevens en einde verwerking
  1. De Persoonsgegevens die door de afnemer van de Klant zijn ingevuld bij het plaatsen van een bestelling via de Webshop worden kort in de Koppeling opgeslagen. De Persoonsgegevens worden verwijderd nadat de bestelling is doorgestuurd naar het Kassasysteem.
  2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant te voldoen aan de wettelijke bewaartermijn(en) ten aanzien van de Persoonsgegevens.
  3. De verwerking van de Persoonsgegevens door Web Whales in opdracht van de Klant eindigt bij de beëindiging van de Overeenkomst.
 34. Artikel 33. Aansprakelijkheid
  1. Indien de Klant met gebruik van de Koppeling en/of de opgeleverde Werkzaamheden handelingen verricht die in strijd zijn met de AVG en/of andere regelgeving waarin eisen aan het verwerken van Persoonsgegevens worden gesteld, dan is Web Whales daarvoor niet aansprakelijk. Web Whales is nimmer verantwoordelijk voor boetes of overige sancties die aan de Klant worden opgelegd i.v.m. de verwerking van Persoonsgegevens.
  2. Indien Web Whales gehouden is een schadevergoeding aan een of meerdere Betrokkenen te betalen wegens inbreuk op de AVG, dan heeft Web Whales een verhaalsrecht op de Klant en is de Klant verplicht deze schade aan Web Whales te vergoeden, met uitzondering van de schade ontstaan doordat Web Whales niet heeft voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen van de AVG of doordat Web Whales buiten of in strijd met de instructies van de Klant heeft gehandeld.
  3. Indien Web Whales jegens de Klant aansprakelijk mocht zijn i.v.m. de verwerking van Persoonsgegevens, dan is de aansprakelijkheid van Web Whales te allen tijde beperkt tot hetgeen is opgenomen in artikel 13.13 van deze algemene voorwaarden.
  4. Aansprakelijkheid aan de zijde van Web Whales wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van dit hoofdstuk van deze algemene voorwaarden ontstaat pas op het moment dat de Klant Web Whales een Schriftelijke ingebrekestelling heeft gestuurd waarin duidelijk de tekortkoming van Web Whales wordt omschreven en Web Whales een redelijke termijn wordt gegeven alsnog na te komen en Web Whales toerekenbaar aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.
 35. Artikel 34. Contact
  1. Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van Persoonsgegevens door Web Whales kan de Klant via de e-mail contact opnemen met Web Whales: venditconnect@webwhales.nl.
Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 juni 2024.